کوتریموکسازول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر حصارک بالا 09121623463

کوتریموکسازول |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر حصارک بالا 09121623463

 

کوتریموکسازول شامل دو جزء تری متوپریم و سولفامتوکسازول ( سولفونامید متوسط الاثر ) می باشد که به هم پیوند شده اند.

مکانیسم اثر کوتریموکسازول

سولفامتوکسازول و تری متوپریم، آنتاگونیست فولات و مهارکننده آنزیم تولیدکننده فولیک اسید در باکتری هستند. هم چنین سولفامتوکسازول، مهارکننده تشکیل دی هیدروفولیک اسید و تری متوپریم مهارکننده تشکیل تتراهیدروفولیک اسید ( فرم فعال فولیک اسید) می باشد.
سولفامتوکسازول باکتریواستاتیک ( متوقف کننده رشد باکتری) و تری متوپریم باکتریوسید (باکتری کش) است. اما کوتریموکسازول به علت اثر هم افزایی باکتریوسید می باشد.

فارماکودینامیک

طیف اثر کوتریموکسازول بر روی بسیاری از باکتری های گرم مثبت و منفی هوازی و پروتوزئوا می باشد ولی بر روی باکتری های بی هوازی ، قارچ ها و ویروس ها تاثیر ندارد.
باکتری های گرم مثبت هوازی حساس به کوتریموکسازول عبارتند از استافیلوکوک آئروس ( سویه تولیدکننده پنی سیلیناز)، استرپتوکوک پنومونیه، استرپتوکوک پیوژن ( گروه A بتاهمولتیک)، نوکاردیا و بسیاری از سویه های انتروکوکسی ( مثل انتروکوک فیکالیس) است. هم چنین ممکن است به باسیلوس آنتراسیس مقاوم باشد.
باکتری های گرم منفی هوازی حساس به کوتریموکسازول عبارتند از آسینوباکتر، انتروباکتر، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، مورگانلا مورگانی، پورتئوس میرابیلیس، سالمونلا، شیگلا، هموفیلوس آنفولانزا ( سویه مقاوم به آمپی سیلین) هموفیلوس دوکری و نایسریا گنوره است. نسبت به سودومونا آئروژینوزا مقاوم است .
سایر میکروارگانیسم ها: بر روی پنوموسیس کارینی در درون تنی و برون تنی حساس است ولی نسبت به بیشتر بی هوازی ها مقاوم می باشد.
مقاومت کوتریموکسازول به برخی از انتروباکتریاسی ها و هموفیلوس آنفولانزا گزارش شده است.

فارماکوکینتیک

تری متوپریم و سولفامتوکسازول بعد از تجویز خوراکی به سرعت جذب می شوند. بیشترین غلظت سرمی این دو ترکیب 1-4 ساعت بعد از مصرف است. نسبت تری متوپریم به سولفامتوکسازول در کوتریموکسازول، 1:5 می باشد که بعد از تجویز در بدن به 1:20 می رسد.

کوتریموکسازول در تمام بافت ها و مایعات بدن ( از جمله خلط، زلالیه، مایعات گوش میانی، ترشحات برونش، مایع پروستات، مایع واژینال و صفرا) به طور گسترده توزیع می شود. در مننژیت غیر التهابی، غلظت تری متوپریم و سولفامتوکسازل در مایع مغزی نخاعی به ترتیب 50 و 40% بیشتر از غلظت سرمی می شود.
حدود 70% سولفامتوکسازول .44% تری متوپریم به پروتئین پلاسما متصل می شوند.
کوتریموکسازول در کبد تجزیه می شوند. تری متوپریم و سولفامتوکسازول توسط فیلتراسیون گلومرولی و ترشح توبولی فعال در کلیه ترشح می شوند. در فرد سالم حدود 45-85% سولفامتوکسازل و 50-67% تری متوپریم در ادرار ترشح می گردد. مقدار کمی از تری متوپریم از طریق مدفوع دفع می شود.
نیمه عمر سرمی سولفامتوکسازول و تری متوپریم به ترتیب 10-13 و 8-11 ساعت در بزرگسالان با کلیه سالم است. نیمه عمر سرمی این دو ترکیب در افراد با نقص عملکرد کلیوی بیشتر می شود. در بزرگسالان با Cl Cr≤10ml/min ، نیمه عمر تری متوپریم بیشتر از 26 ساعت افزایش می یابد. در بزرگسالان با نارسایی مزمن کلیه نیمه عمر سولفامتوکسازول ممکن است 3 برابر افزایش پیدا کند.

مقدار مصرف کوتریموکسازول

مقدار مصرف براساس میزان تری متوپریم و سولفامتوکسازل یا تری متوپریم به تنهایی تنظیم می شود.
کودکان بالاتر از 2 ماه
عفونت گوش میانی :mg/kg 8 تری متوپریم و mg/kg 40 سولفامتوکسازل در روز به صورت خوراکی در دو دوز منقسم، معمولا تا 10 روز
عفونت گوارشی ( شیگلا) : mg/kg 8 تری متوپریم و mg/kg 40
سولفامتوکسازل در روز به صورت خوراکی در دو دوز منقسم، معمولا تا 5 روز.mg/kg8-10 تری متوپریم در روز به صورت وریدی در 2-4 دوز منقسم برابر تا 5 روز.
عفونت ادراری خفیف تا متوسط : mg/kg 8 تری متوپریم و mg/kg 40 سولفامتوکسازل در روز به صورت خوراکی در دو دوز منقسم، معمولا تا 10 روز
عفونت ادراری شدید : . mg/kg 8-10 تری متوپریم در روز به صورت وریدی در 2-4 دوز منقسم برابر تا 14 روز.
بروسلوز : 10 mg/kg در روز ( حداکثر تا mg 480 در روز) تری متوپریم به صورت خوراکی در 2 دوز منقسم به مدت 4-6 هفته.
وبا : mg/kg 5-4 تری متوپریم دوبار در روز به مدت 3 روز.
عفونت سیکلوسپورا :mg/kg 5 تری متوپریم و mg/kg 25 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی دوبار در روز به مدت 7-10 روز. بیماران HIV مثبت ، ممکن است نیاز به دوز بیشتر و طولانی تر داشته باشند.
گرانولوما اینگوئناله : نوجوانان: mg 160 تری متوپریم و mg 800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی دوبار در روز به مدت بیشتر از 3 هفته یا تازمان بهبودی ضایعات.
ایزوسپوریازیس : m/kg5 تری متوپریم و mg/kg 25 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی دوبار در روز معمولا به مدت 10 روز.
پیشگیری و درمان سیاه سرفه : mg/kg 8 تری متوپریم و mg/kg 40 سولفامتوکسازل در روز به صورت خوراکی در دو دوز منقسم، معمولا تا 14 روز.
پیشگیری و درمان طاعون : mg 640-320 تری متوپریم به صورت خوراکی دوبار در روز به مدت 7 روز یا mg/kg 8 تری متوپریم دوبار در روز به مدت 7 روز.
پنومونی Jiroveci
o درمان : mg/kg 20-15 تری متوپریم و mg/kg 100-75 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی در 3-4 دوز منقسم روزانه معمولا به مدت 21-14 روز. Mg/kg 15-20 تری متوپریم به صورت وریدی در 4-3 دوز منقسم روزانه معمولا 21-14 روز.

o پیشگیری اولیه در نوزادان و بچه ها : mg/m2 150 تری متوپریم و mg/m2 750 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی در 2 دوز منقسم در 3 روز متوالی در هفته یاmg/m2 150 تری متوپریم و mg/m2 750 سولفامتوکسازل را می توان در یک دوز در 3 روز متوالی در هفته یا در 2 دوز منقسم روزانه به مدت یک هفته یا در دو دوز منقسم روزانه 3بار در هفته در روزهای دلخواه هفته. ( دوز تری متوپریم از mg 320 و سولفامتوکسازل از mg 1/6 در روز نباید بیشتر شود.).

o پیشگیری از عود مجدد ( ثانویه) در نوزادان و بچه ها : mg/m2 150 تری متوپریم و mg/m2 750 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی در 2 دوز منقسم در 3 روز متوالی در هفته یاmg/m2150 تری متوپریم و mg/m2750 سولفامتوکسازل را می توان در یک دوز در 3 روز متوالی در هفته یا در2 دوز منقسم روزانه به مدت یک هفته یا در دو دوز منقسم روزانه 3 بار در هفته در روزهای دلخواه هفته. ( دوز تری متوپریم از mg 320 و سولفامتوکسازل از mg 1/6 در روز نباید بیشتر شود).

o نحوه تجویز در پیشگیری اولیه و ثانویه نوجوانان مانند بزرگسالان است.

توکسوپلاسموز :
 پیشگیری اولیه در نوزادان و بچه ها : mg/m2 150 تری متوپریم و mg/m2 750 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی در 2 دوز منقسم.
 نحوه تجویز در پیشگیری اولیه نوجوانان مانند بزرگسالان است.

بزرگسالان
عفونت گوارشی
درمان اسهال مسافرتی : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی هر 12 ساعت به مدت 5-3 روز . mg320 تری متوپریم به صورت تک دوز خوراکی نیز استفاده می شود.
عفونت شیگلا : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی هر 12 ساعت به مدت 5 روز. Mg/kg10-8 تری متوپریم روزانه به صورت وریدی در 4-2 دوز منقسم به مدت 5 روز.
برونشیت مزمن : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی هر 12 ساعت به مدت 14 روز.
عفونت مجاری ادراری
o خفیف تا متوسط و غیر پیچیده : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی هر 12 ساعت به مدت 14-10روز.
o شدید: Mg/kg10-8 تری متوپریم روزانه به صورت وریدی در 4-2 دوز منقسم به مدت 14 روز.
وبا : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی هر 12 ساعت به مدت 3 روز.
عفونت سیکلوسپورا : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی هر 12 ساعت به مدت 10-7 روز. بیماران HIV مثبت ، ممکن است نیاز به دوز بیشتر و طولانی تر داشته باشند.
گرانولوما اینگوئناله : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی هر 12 ساعت به مدت بیشتر از 3 هفته یا تازمان بهبودی ضایعات.
ایزوسپوریازیس : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی هر 12 ساعت معمولا به مدت 10 روز. دوز بیشتر یا طولانی تر ممکن است برای بیماران دچار نقص ایمنی نیاز باشد.
پیشگیری و درمان سیاه سرفه : mg320 تری متوپریم به صورت خوراکی 2 بار در روز معمولا به مدت 14 روز .
عفونت جلدی مایکوباکتریم مارینوم : 160 mg تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی هر 12 ساعت به مدت بیشتر از 3 ماه .
پنومونی Jiroveci
o درمان : mg/kg20-15 تری متوپریم و mg/kg75-100 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی 3-4 بار در روز معمولا به مدت 21-14 روز. 20-15 تری متوپریم و mg/kg75-100 سولفامتوکسازل به صورت وریدی 3-4 بار در روز هر 8-6 ساعت تا حداکثر 14 روز. بعضی از پزشکان mg/kg15 تری متوپریم و mg/kg75 سولفامتوکسازل را 4-3 بار در روز برای 21-14 روز پیشنهاد می کنند.

o پیشگیری اولیه : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی یک بار در روز یاmg80 تری متوپریم و mg400 سولفامتوکسازل را می توان یک بار در روز تجویز نمود. درمان پیشگیرانه اولیه را در بیماران کاندیدیاز تناسلی یا CD4+ T-cell <200/mm3 شروع می کنیم. هم چنین درمان پیشگیری اولیه اگر CD4+<14% باشد یا سابقه ایدز داشته باشند، مورد توجه قرار می گیرد.

o پیشگیری از عود مجدد ( ثانویه) : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی یک بار در روز یاmg80 تری متوپریم و mg400 سولفامتوکسازل یک بار در روز. شروع پیشگیری ثانویه در بیمارانی که سابقه پنومونی Jiroveci داشته اند، نیاز است.

پیشگیری اولیه توکسوپلاسموز : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی یک بار در روز یاmg80 تری متوپریم و mg400 سولفامتوکسازل.
گرانولوماتوز وگنر : mg160 تری متوپریم و mg800 سولفامتوکسازل به صورت خوراکی دو بار در روز.

هشدارها

1-واکنش های حساسیتی با سولفونامید ها شامل سرفه، تنفس کوتاه، قرمزی پوست، تب، درد مفاصل، یرقان و در موارد شدید تر سندرم استیون جانسون، کم خونی آپلاستیک، آگرانولوسیتوز و نکروز کبدی حاد گزارش شده است. سالمندان در خطر بیشتری برای واکنش های حساسیتی حاد هستند.
این واکنش ها در سالمندانی که مشکلات عملکرد کبد و کلیه دارند و یا داروهای دیگری نیز مصرف دارند، بیشتر مشاهده شده است. در افراد دارای آسم و آلرژی حاد نیز داروی کوتریموکسازول باید با احتیاط مصرف شود.
2- فرصت رشد برای کلستریدیوم دیفیسیل به علت وسیع الطیف بودن آنتی بیوتیک ممکن است ایجاد شود و باعث کولیت و اسهال گردد.
3- در بیماران مبتلا به کمبود فولات ( سالمندان، بیماران مصرف داروهای ضد انعقاد، سندرم سوء جذب و سوتغذیه)، و فاویسم، ممکن است همولیز وابسته به دوز اتفاق بیفتد. در این بیماران دارو با احتیاط مصرف شود.
4- ممکن است بیماران پنومونی Jiroveci که HIV+ هستند، عوارض جانبی بیشتری نسبت به دارو نشان دهند.
5- در بیمارانی که مشکلات عملکرد کبدی دارند با احتیاط مصرف شود. در بیماران با کلیرانس کراتین 15-30ml/min دوز دارو باید 50% کاهش پیدا کند.
6- از انفوزیون وریدی، تزریق سریع و تزریق عضلانی دارو خودداری نمائید.
7- قبل از تجویز وریدی دارو، باید رقیق سازی انجام شود (هر 5 میلی لیتر حاوی 80 میلی گرم تری متوپریم است، که باید با 125 میلی لیتر سرم دکستروز 5% و در بیمارانی که محدودیت دریافت مایعات دارند در 75 میلی لیتر سرم دکستروز 5% حل شود). سرعت انفوزیون باید بیشتر از 60-90 در دقیقه باشد.

نکات قابل توصیه

1- مانند سایر آنتی بیوتیک ها باید دوره درمان را به صورت منظم و تا انتها کامل کرد تا اثربخشی مورد انتظار ایجاد و از بروز مقاومت میکروبی جلوگیری شود.
2- به بیمار توضیح داده شود که داروی کوتریموکسازول ممکن است سبب کولیت و اسهال شود. در این صورت باید دارو را قطع کرده و با پزشک یا داروساز مشورت کند.
3- به بیمار آموزش دهید که درصورت بروز هرگونه علایم واکنش حساسیتی مانند سرفه، تنفس کوتاه، قرمزی پوست، تب، درد مفاصل، یرقان، دارو را قطع و با پزشک یا داروساز مشورت کند.
4- در صورتی که باردار هستید یا تصمیم به بارداری دارید و یا در دوران شیردهی هستید به پزشک خود اطلاع دهید. در صورتی که در حین مصرف کوتریموکسازل باردار شدید، سریعا به پزشک خود اطلاع دهید. این دارو باعث آسیب به جنین می شود.
5- در طول دوره مصرف کوتریموکسازل، مایعات کافی استفاده نمایید.

عوارض جانبی کوتریموکسازول

تهوع , استفراغ , واکنش های حساسیتی , کهیر , بی اشتهایی , راش

ضد افسردگی های سه حلقه ای – عوامل کاهنده قندخون خوراکی

مصرف در بارداری

دسته C ، در طول دوره بارداری منع مصرف دارند.

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

-حصارک بالاخیابان دانشسرا

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی ده متری ۱

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی ده متری دوم

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی ده متری ۴

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  ده متری ۵

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  شهپرست

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  وحدت۱

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی خشبوئی

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  سجادی

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  ۸ متری بوعلی

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی المهدی

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  کمالی دهقان

-حصارک بالاخیابان دانشسرا خیابان ساسانی

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  گلسرخی

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  گلستان

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  محمدی

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  دهقان

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  شهدا

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی توانگر

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  امام حسین

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی زارع

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  ترابی جوان

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  نادری

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  نواب

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  علی نژاد

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  امام حسین

-حصارک بالاخیابان دانشسرا خیابان آزاد

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  جوادی

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  کوچکی

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  ولیعصر

-حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی  میرتقی

-حصارک بالاخیابان قلم فرعی بیستم

-حصارک بالاخیابان قلم فرعی یخچال

-حصارک بالاخیابان قلم فرعی ۲

-حصارک بالاخیابان قلم فرعی ۴

-حصارک بالاخیابان قلم فرعی۶

-حصارک بالاخیابان قلم فرعی۸

-حصارک بالاخیابان قلم فرعی۱۰

-حصارک بالاخیابان قلم فرعی۱۲

-حصارک بالاخیابان قلم فرعی۱۴

-حصارک بالاخیابان قلم فرعی۱۶

 

Related posts