ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

ی Ԙ = یی ی ی ی یی ::09121623463:: = ی  ی یی ی  ی Ԙ   = یی ی ی ی یی ::09121623463:: = ی  ی یی ی  ی Ԙ  ی ی = یی ی ی ی یی ::09121623463:: = ی  ی یی ی  ی Ԙ Ԙ= یی ی ی ی یی ::09121623463:: = ی  ی یی ی  ی Ԙ ی ی = یی ی ی ی یی ::09121623463:: = ی  ی یی ی  ی Ԙ юی= یی ی ی ی یی ::09121623463:: = ی  ی یی ی  ی Ԙ ی= یی ی ی ی یی ::09121623463:: = ی  ی یی ی  ی Ԙ یی= یی ی ی ی یی ::09121623463:: = ی  ی یی ی  ی Ԙ   یی

 ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی ѐ = ی  ی یی ی  ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی  = ǘ یȘ ی ی   = ی  ی یی ی  ǘ یȘ ی ی ѐ= ǘ یȘ ی ی = ǘ یȘ ی ی  ϐ = ی  ی یی ی  ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی   = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی = ی ǘ یȘ ی ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی = ی  یی  یȘ ی ی = ی  یی  یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی ѐ = ی  ی یی ی  ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی  = ی  یی یȘ ی ی   = ی  ی یی ی  ی  یی یȘ ی ی ѐ= ی  یی یȘ ی ی = ی  یی یȘ ی ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی  یی یȘ ی ی = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘҘی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی   = ی  ی یی ی  ی ǘҘی ѐ= ی ǘҘی = ی ǘҘی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘҘی = ی ǘ  ی = ی ǘ  ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی   = ی  ی یی ی  ی ǘ ی ѐ= ی ǘ ی = ی ǘ ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی   = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی  ی یی ی ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی   = ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی   = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی یی  ѐ= ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی یی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی   = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی یی- ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی یی- ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی یی- ی = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی  = ی ǘ یȘ ی ی ی   = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی ی ѐ= ی ǘ یȘ ی ی ی = ی ǘ یȘ ی ی ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ ی ی ی

 ی  =ی  = = ј ی = ی ی =ی ی ی = ǘ ی = ј ی  = ی  =ی ѐ  =  =ی = ی=ی  = ی  ی یی ی   = ی  ی یی ی   Ґ = ی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج  

 

ی یی یی ی یϐیییэی ی

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

  مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

ǘ ی یی

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

   صفحه اصلی 

   درباره ما 

   تماس با ما

     نظر سنجی

    تماس با شما

    نحوه تبلیغات در سایت

   مشاوره 

   لینکهای ما

   تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


 

 

     ی ی

 

ǘ ی , ј ی , ی , ی ̡ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی ی , ی , ј ی , یی ی , یی ی ی

 

 

 


 

  ی ی

 

           ј ی ی

 

    ی ی ی ی ی       ی ی ѐǁیی јی ј ی  ی ی ی ʐ ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی .   

 

  

 

ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی 2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ژ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǁ  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǁ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی 32 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǁ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǁ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǁ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǁیی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ѐی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ю = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ѐی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǘی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǘی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǘ

 

 

 

 

 یی ی  ی ی ی یی , یی ی  ی ی ی یی , ی ی ی یی , ی ی ی یی ی ی ی یی , ی ی ی یی , یی ی  ی ی ی یی , یی ی ی ی یی , یی ی ی ی ی یی ی ی ی یی , ی ی ی یی , یی ی  ی ی ی یی , یی ی ی ی یی , یی ی ی ی ی یی  یی ی  ی , یی ی  ی , ی , ی ی , ی , یی ی  ی , یی ی , یی ی ی ی , ی , یی ی  ی , یی ی , یی ی ی ̡ یی ی      , یی ی      ,     ,          ,      , یی ی      , یی     , یی ی     یی ی  ی  , یی ی  ی  , ی ,  ی  ی  ,  ی  , یی ی  ی  , یی ی  , یی ی ی  یی ی  ی   ݘ Ϙ , یی ی  ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ ی   ݘ Ϙ , ی   ݘ Ϙ , یی ی  ی   ݘ Ϙ , یی ی   ݘ Ϙ , یی ی ی   ݘ Ϙ  یی ی  ی ی ی ی , یی ی  ی ی ی ی , ی ی ی ی , ی ی ی ی ی ی ی ی , ی ی ی ی , یی ی  ی ی ی ی , یی ی ی ی ی , یی ی ی ی ی ی

 

 

 ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐ = ی  ی یی ی  ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی  = ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی  = ی  ی یی ی  ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐ= ǘ یȘ  یȘ ǁی = ǘ یȘ  یȘ ǁی ϐ = ی  ی یی ی  ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی  = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ѐ = ی  ی یی ی  ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی  = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی  = ی  ی یی ی  ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ѐ= ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ϐ = ی  ی یی ی  ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘҘی  = ی ǘҘی = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی  = ی ǘҘی   = ی  ی یی ی  ی ǘҘی ѐ= ی ǘҘی = ی ǘҘی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘҘی = ی ǘ  ی = ی ǘ  ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ ی  = ی ǘ ی = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی  = ی ǘ ی   = ی  ی یی ی  ی ǘ ی ѐ= ی ǘ ی = ی ǘ ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی   = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  ی یی ی ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی   = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی   = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی  = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی   = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی   = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی = ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی ǘ یȘ  یȘ ǁی ی

 

 

 

 

 یی ی   یȘ  یȘ ǁی =  یی ی   یȘ  یȘ ǁی =  یی ی  یȘ  یȘ ǁی =  یی ی  یȘ  یȘ ǁی =  یی ی  یȘ  یȘ ǁی =  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ѐ = ی  ی یی ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی =  یی ی  یȘ  یȘ ǁی =  یی ی  یȘ  یȘ ǁی =  یی ی  یȘ  یȘ ǁی  =  یی ی  یȘ  یȘ ǁی =  یی ی  یȘ  یȘ ǁی  = ی  ی یی ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ѐ=  یی ی  یȘ  یȘ ǁی =  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ϐ = ی  ی یی ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ѐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی  = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ѐ= ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ϐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ѐ = ی  ی یی ی  ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی  = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی  = ی  ی یی ی  ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ѐ= ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی  یȘ  یȘ ǁی ϐ = ی  ی یی ی  ی  یی  یȘ  یȘ ǁی = ی  یی ی  ی = ی  یی ی  ی  = ی  یی ی Ҙی = ی  یی ی Ҙی  = ی  یی ی Ҙی  = ی  یی ی Ҙی ѐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی Ҙی  = ی  یی ی Ҙی = ی  یی ی Ҙی  = ی  یی ی Ҙی  = ی  یی ی Ҙی  = ی  یی ی Ҙی   = ی  ی یی ی  ی  یی ی Ҙی ѐ= ی  یی ی Ҙی = ی  یی ی Ҙی  ϐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی Ҙی = ی  یی ی   ی = ی  یی ی   ی  = ی  یی ی  ی = ی  یی ی  ی  = ی  یی ی  ی  = ی  یی ی  ی ѐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  ی  = ی  یی ی  ی = ی  یی ی  ی  = ی  یی ی  ی  = ی  یی ی  ی  = ی  یی ی  ی   = ی  ی یی ی  ی  یی ی  ی ѐ= ی  یی ی  ی = ی  یی ی  ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  ی = ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی ѐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی ϐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی ѐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی   = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  ی یی ی ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی یی  = ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی یی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  ѐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی   = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی   = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  ѐ= ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  ϐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی  = ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی ѐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی   = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی ѐ= ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی یی- ی = ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی   یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی ѐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی   = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی ѐ= ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی = ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی  ϐ = ی  ی یی ی  ی  یی ی  یȘ  یȘ ǁی ی

 

 

 

 

 

 

ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ϙ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ș = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ֘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ʘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ʘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی  16 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی 7 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی12 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی 6 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ییی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ɘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی   = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ییی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ɘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی   = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ȑ یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ȑ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ȑ  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ȑ Ȑ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ȑ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ȑ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ȑ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ȑ ی ی Ȑ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ȑ  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ȑ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ѐ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ә = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǐ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǘ یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی 36 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یǘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ә = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ԙ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ̘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ѐی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ѐی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ѐی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ѐی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ѐی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ѐ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ѐ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ѐ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ӂی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی 4622

 

 

ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی 32 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی

 

ǎ ی ی ǘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ʍ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی Ԙی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی Ԙی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ј = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی1390 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی1389 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی90 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی 90 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی89 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ǘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی Әی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی 25 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ʐ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ʐѐ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ʐ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ʐ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی

 

ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یǘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یǎ یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی

 

ی ǎ ی ی ǘی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی эی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ȑ  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ̘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ژ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی͘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ԑی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ییی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ̐  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ̐ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ̐ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ̐ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ̐ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی

 

ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ј = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ٘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ͘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی 3ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی   = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ییی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ֘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ͘ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ͘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ͘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ͘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ͘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ͘ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ͘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ͘ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ͘ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ͘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ј = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی Ӑی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ј = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ʘ  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی Ƙ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی 1390 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی 90 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ј = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ј = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  41 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ј = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ј 6ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ј 20 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی

 

 

ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ؘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی   = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ʘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ʘ  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یϘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ٘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ٘ ی 2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ٘ 2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ٘ ی2010 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ٘ ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ٘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی

 

ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ԁی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی с = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǘی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ǘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ϙ Ԙ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی

 

ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ј = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ǘ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی ѐ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ǘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی

 

ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی 2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی . = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی . = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی 11 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  Ӂǘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی Ӂǘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی

 

ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی 1 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی17 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ј = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ј ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  Ș ʘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی Ԙ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی Ԙ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی Ԙ ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی یی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی Ԙ 2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی 2011 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی э = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی یییی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی 3 = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی  = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی Ә = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی Әی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی Ϙ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ʘ = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی И  Иی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی И Иی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی = ی ی ی ی ی ǎ ی ی

 

 


 

 

 

ی ( Occupational Therapy )

ی ی ( Training Plan )

ی

ی Ϙ یϐیی ( LD )

Ϙ ی ( ADHA/ADD )

ی ی ( Cognitive Rehabilitation Treatment )

ی ی ( Hand Therapy )

 

 

 • ј - - یی -  - ی ی - ی - -

 • یی ی

  تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل

 •  
 •       34405830-026-09121623463


 

 

 

ی ی :

ی ی ی Ԙی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی Ϙ ی Ϙ .
ی :

ی : ی ی ی Ϙ ی ی Ԙ ی .

ی : ی Ϙ یی ی ی ی Ϙ ی یی ی .

ی ی ی: یϐیی ѡ ی Ϙ ی ی Ϙ ی ی .

ی : ی ی ی ʡ Ϙ ی ی یی ی Ԙ .

ی ی ی: Ϙ ی ی ی ی یی ی ی ژ یی ی . Ϙ ی .

 

 


 

__ی_
Ϙ ی ی 10 20 ی ی. ی Ϙ ی ی ی Ȑ ی ی ی. ی (ی) ی یی. ی ی یϐیی ی ی Ϙ یی ی Ϙ ی ی ی ی ی.


ѝ ی ی ی:

1⃣ с :
ی Ϙ ی ی ی с . ی с ی ی یی.

2⃣ с Ϙ ی:
یی ی Ϙ ی с . ی ی ی Ϙ ی Ԙ ی ( یی) ی Ϙ ѝ .

3⃣ с Ϙ ی:
ی Ϙ Ӂییی ی ( ) یی с ی Ϙ ی ی. ی ی ی ی с ی ی.


ی ی ی с Ϙ ی ی Ϙ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی.

یی :

1⃣ (stretching):
ی с И ی ی یی ی Ϙ یی ی ی یی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی с . ی یی ی ی ی ԝی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی.

2⃣یʝ ی ی:
ی یʝ Ϙ ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی. ی ی ی ԝی ی :
* ǎ ی ͘
* Ϙ ی ӝی
* یی ی ʘ

3⃣ی یی:
ی ی ی ی ی ی :

* ی
* ی ی
* Ԙ

4⃣ Ӂی:
ی ی Ϙ . ی Ϙ ی ی Ӂی ی . Ԙ Ϙ یی ی ی ی ی high cut ی ی Ϙ ȝ . ی ی ی ی ی Ӂیی ی AFO ی ی Ϙ . ی ی ی ی ی ی ی ی ی Medial Wedge .


ی с Ϙ ی ی ی ی ییی ییی ی (Serial Casting) ی ی ی ی ی یی ی.

 И : ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی Ϙ ی یی.

 

 

 


 

 

ی :

ǘ

ѐیی ی ی

ی ییی ی ی

ی

ی ی

ی   

 


 

یی ی یی ی Ϙ ʡ یی ی یی ی ی-ی ی ییی ی .ی ی Ԙ ی ی ی یی یی ی. ی ی ی ی ی ی јیی ی یی Ϙ ی یی Ӂی ی ی یی . ی: ی ی ی12Ϙ ی یی Ӂی ی یϡ ی ی 4 ی ی ی 4 ی ی ی 4 ی ی јیی(ی ی). ی ʐ ی ی ی Ϙ یی 10 3 30 ی یی ی ی 10 ی یی Ϙ یی . ی : ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی јیی (05/0>p) ی ی ی ی ی ی (05/0>p)ی ی ی ی . ی یی: ی јیی ی یی Ϙ ی یی Ӂی ی ی ی یی

 

 


 

ی ی јی ی:

ی јی ی ی ϐی ی ϡ ȡ ی ی یѡ یی ǡ ی ی 捘 ی ی Ϙ ی јی ی ی . ی ی Ԙی ی ی ی јی ی ی یی ی ϡ یی : ی ǁԘییی ϐی ی ی ی ی یی یԐی ی ی ی ی ʘی ی
ی јی ی ی ی ی .

 


 

 

ʘی ی ی ی Ϙ :
( Ϙ ی Ӂѐѡ ی ی)

۱- ی.

۲- Ԙ ی ی.( ی ȡ ӡ ....)
۳_ ј ی ǡ ʡ .... ی.
۴_ ǁ ی
۵_ Ә ی ( یҍ ی ی )
۶_ ی ی ǘی ی Ϙ ٬ ی ی ی ǘی ی Ϙ ی ی ǘی ی .
۷- ی ی Ԙی Ϙ .

۸- ی ی ј ی . ی ی Ϙ ی Ӂ ی ی

 


 


"ی јی ی ی ی

ی

 

.:1) ی ی јی
2)ј
3) یی
4 )ј
5)ی
6 )ј
7 ) ی
8 )یی ی یی
9 ) یی
ی ی .

:1) -ј
2 ) ی
3 ) ی
4 ) ј ی
5 ) ی
6 ) ј
7) ی
8 ) ی
یی ی ژ .
 :1)ی ј
2 )ی ی
3 )ی
4 )ی یی
5 )ی ی ی ی
6 ) یی یی
7 )ی

:1) ی ی
2 ) ی ی ی
3)ی ی
4 )ј
5 ) ј
6 )
7 )ǘ ی

یی :1 )
2)ی ی јی
3) ی ی
4 )ی
5 )ی ی
6 )ی
7)ی
8 )ی یэی ی


ʡ .
:1)ی ی ی
2)ی
3 ) ی یی ی
4 )
5 ) ی
6 )ی ی ǘی

ی ی.
:1 )
2) ی
3)ی ی
4 )ی ی ی
5 )ی ј ی
6 ) ͘ ی

 ј یی .
:1 ) ی
2)ی
3 ) ی
4 )ی ی ی
5 )ی ǘ یی
6 ) یی یی

ی .:1)ی ی ی
2)ی ی ј ی
3 )ی
4 ) ǘ یی

.:1)ی јی
2)ی ی
3) ی یی јی
4 ) ی ی ی
5 ) یی

ی ј .:1) ییی
2 )ی ی ی
3 ) ی
4 ) ی ی

ی ی ǐ :1)
2)ی ی
3)ی ی
4 )


:1)
2) ی
3)ی ی јی

ی :
:1 ) јی ی ی
2) ی ی ی
3) ی ی ی

 


 


ی یی ی ی Ϙ ی ی :

1) ی ϡ یی ی ј ی ϡ ی ی ی ی ی .
2 ) ی ی .
3 ) ی . ی ی ی ј ی ی ی ی ی .
4 ) ی ی ی ی .
5 ) ی ی ی ی ی ی ی .
6 ) ی ی ی ی .
7 ) ی ی ی Ԑ ی ی یی .
8 ) јҡ ی јی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی .ی ی ی


1 24 ی ی ی
25 39 - ی ی ی
40 54 ی ی
55 69 - ی ی ی
70 84 ی ی ی
85 114
115 129 ء یڝ
130 144 یԡ یی
145 159 یی یԡ یی
160 179 یی یԡ یی
180 یی یԡ ییی یی ی ی :

1. یی ی یی
2. ی
3. یی ی
4.ی ی ی ی
5.ʐی ݐی ی ی ی ی
6. ѐیی ی
7.Ԑی ی Ϙ ی

 ی ی Ϙ ییϿ
1. ی .
2.ی ی.
3.ی یی ی.
4.ی ی ی
5. ی ی ی ی .
6. ی Ԙ .
7.ی ی .
8. یی ی .


 

یی ی :

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 22 ی . ی ی یی ی WMRS ی . ی ی یی ی ی ی ی ی یی یی . ی ی ی :
1- ʘی
2- ی ی
3- ی ʘی ʘی
4- ی ی Ȑی
5- ی یی ی . ی ی یی ی .
ی ی Ϙ ی ی Ϙ ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی Ϙ 5 ی ی ی ی Ϙ 10 ی ی . Ϙی ی یی ی ی. ی ی ی Ϙ یی یی ی ی ی ی .
ӡ ی ی ی ی ی Ϙ یی . یی ی یϐیی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یϐیی یی ی ی Ԙ ی ییی یی ی ی ی ی ی ی یϐیی ی ی ی ی یی . ی ی یی ی ی ی ی یϐیی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی یی . ی ی یی- ی ی ی- یی ی ی ی ی . ی ی یی- ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی . ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یϐیی .

 

 


 

ی Ϙ任


ǘی ی ی ی ی ی ی ی Ԙی
ی یی ی Ϙ ی.
ی ی ی ی.

ی( ی . ی....)
( ی ی ی ی ...)
( ی ی ی ی ی ...)
ی ...
ی Ϙ ی ȁی
ی э ی
ј ی .
ی
  ی
 ی
  ی ی.
ρ ی Ϙ یϡ ی ی.
 ی
  ی ی.
ی Ϙ ی ی.
ی یی ی ی.
:
  ی.
ʡ ی ی Ϙ ی یی ی.

 ی ......
 эی ی.

 ǿ
 ی.

ی Ǎی ی
 

ی. ......
ی .
ی ی یϡ Ȑیی...
  ی .........
  ی ی .

  .........
  ی.

 یی ......
 
 
ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی
ی ی.
یѡ ی ǡ ǡ .... ی ی ی.

 


 

ی ی ی

ی یی ʝی ی Ԙ Ԙ ی یјی ی ݝǁی ی.

ی ی ی ی ی ی ی یی ۴ ی ی . ј یԐیی یی یییی ی ی . ی ی یی Ϙ ϡ یی.

ی
ی ی ی ی ی ی . ی ی э ی ϡ ی ی . ی ی ی ی ی :
ی ی.
ییی ј ϡ ی.
ی ی.
ی.
ی (ݝی یی ی)
ی ی ی ی.


۷ ی
یی ی ی.
ی ی ی.
ی ی ی یی ی.
ی ی ی ی.
ی ی .
ی ی ی .
ی ی ییی ی ی.

۱۲ ی
ی.
ʘ ǎ ی ی.
ј ʘ ی ʘ ی.
ی ی ژӝ ی.
ی ی ی ی.


۲۴ ی
ی .
ی ۱۵ ی .
ی ی ی .
ی ی .
ݝی ی ی.
ی ی ی .
ی ی.


јϘ ѐ
Ϙ ѐ ی ʝ ڝ ی. ی یی ʝی ی Ԙ Ԙ ی یјی ی ݝǁی ی.

ی Ԙ ی ی јی
ی ی ޝیی یϡ .
ی ی ی ی .
ی ی ی ی.
ј Ԙ .
ی ی.
ی ی یی ϐی .
ی ʘ ی.
ی.
ی ی ی.
ј ییϡ ی.
ǘԝی ی ѡ ی ی ی .
ی .
ی ی یی ی.
ѐ یی Ԙ .
یی ј ی ی ی ی.


2 3 ی ی ی ی یی ʘی .. ی ی ی ی .. ی ی ی јی . ی ی ی ی ǐ .

 

 

 


 

 


5 DSM

DSM-5 (Ӂ) .
١. (mild): ѐ ϡ
٢. (moderate): ʐ Ȑ ѐ .
٣. (severe): ϡ ϐ . ȐϺ
٤. (profound): ϡ . ϡ . ա .


 

ی یی ی јی(Perce Ptueal Skills) ی :


ј ѐ ѐی ј ی ی 捘 ی . ی ی یی ی ی(Multi- Sensory Approach) ی ی ی. ی јی ی .

- ی ѡ ϡ Ӂی ... ی ی

- ی : Ԙ ی ی ی ی ی Ϻ- ی ی ی- ی ی- ǡ ... Ԙ Ϻ

- ی ی- ی ی ی Ժ

- ی ی ی یϺ- ی ی ...- Ԙ ی ی-ی ی یی ی ی ی یی- ی ی ی ی .

ی:

ی ی јی ی یی ی ѐ ی Ϙ ی Ȑی. ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی .

 

 


 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

     
   

 

     
   

 

   

   

   
   

                                                                                               

   
 

                       برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی