اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان بیانی در کودکان اختلالات طیف اتیسم|گفتارتوان گسترکرج

اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان بیانی در کودکان اختلالات طیف اتیسم|گفتارتوان گسترکرج

 

 

اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان بیانی در کودکان اختلالات طیف اتیسم

جناب آقای سعید قاسمی _جناب آقای سید امیر امین یزدی )نویسنده مسئول( _جناب آقای علی مشهدی

تأخیر زبانی با شدت و درجات مختلف و استفاده از گفتاري که با شرایط محیطی و اجتماعی آن ها مناسبت ندارد از ویژگی های

مبتلایان به طیف اوتیسم است از آنجا که مهارت های زبان بیانی کودکان اختلال طیف اتیسم نسبت به همسالان عادی خود پایین تر

است ، ارائه مداخلاتی که منجر به بهبود عملکرد زبان بیانی آنها شود، ضروری به نظر می رسد پژوهش حاضر باهدف بررسی

اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان بیانی در کودکان اختلال طیف اتیسم انجام شدجامعه موردمطالعه

8 سال مبتلابه اختلال طیف اتیسم بود که در زمان اجرای آزمون به کلینیک رهگشا اصفهان مراجعه کردند از این – تمامی کودکان 3

جامعه 6 نفر به روش نمونه گیری در دسترس با توجه به ملاک های ورود و ملاک های خروج انتخاب شدنددر این پژوهش از

آزمون سنجش رشد نیوشا و مقیاس درجه بندی اتیسم کودکی استفاده شدمداخله طی حداقل 66 جلسه 54 دقیقه ای، هفته ای دو بار

برگزار شد در این پژوهش از مقیاس درجه بندی درخودماندگی کودکی، نیمرخ مهارت های اجتماعی درخودماندگی، آزمون سنجش

رشد نیوشا استفاده شده است پژوهش حاضر کاربردی و شبه آزمایشی بود طرح پیش آزمون – پس آزمون یک گروهی در این پژوهش

به کاررفته است پس از اتمام جلسات درمانی، طی جلسه ای جداگانه پس آزمون ها انجام شد برای تحلیل داده ها از آزمون t همبسته

استفاده شدنتایج نشان داد که در نمرات زبان بیانی تفاوت معنادار وجود نداشت در نتیجه این پژوهش می توان این فرضیه را مطرح

کرد که زمان کوتاه پژوهش و معیارهای سختگیرانه ابزار پژوهش موجب شد تا اثرات مثبت مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر

ارتباط بر زبان بیانی در میان کودکان دارای اختلال طیف اتیسم معنادار نباشد  بر این اساس انجام پژوهشهایی با ابزارهای مناسب

و دوره های پیگیری برای بررسی این فرضیه توصیه می شود

کلید واژه ها: مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط، مهارت زبان بیانی، اختلال طیف اتیسم

رابطه ی شاخص خستگی صوتی با شاخص شدت بدآوایی در اساتید دانشگاه

سرکار خانم مائده مقتدر

مقدمه:کاربران حرفهای صدا از جمله اساتید دانشگاه،اختلالات و شکایات صوتی مختلفی مانند خستگی صوتی را

تجربه میکنندخستگی صوتی بر ویژگیهای آکوستیکی صدا تاثیرگذار استبنابراین اندازه گیریهای آکوستیکی

میتوانند به عنوان ملاکی جهت تشخیص افراد دارای خستگی صوتی به کار روند،که در این میان،اندازه گیریهای

چندپارامتری مانند شاخص شدت بدآوایی به علت چندبعدی بودن و تفسیر راحت آن توسط متخصصان بالینی از

اهمیت فراوانی برخوردارندمطالعهی حاضر با هدف بررسی رابطهی بین شاخص خستگی صوتی با شاخص شدت

بدآوایی در اساتید دانشگاه صورت گرفت

روش بررسی:این پژوهش مقطعی،از نوع توصیفی-تحلیلی بود،که بر روی 29 نفر از اساتید دانشگاه با میانگین

31031 صورت گرفتابتدا از پرسشنامهی شاخص خستگی صوتی استفاده شد،سپس جهت ارزیابی ± سنی 34013

آکوستیکی پارامتر شاخص شدت بدآوایی با استفاده از نرم افزار Praat نسخه ی 113139 محاسبه و دادهها به وسیله

ی نرم افزار SPSS99 با آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری کمتر از 4041 تحلیل شدند

یافتهها:بین فاکتور اول و دوم شاخص خستگی صوتی با شاخص شدت بدآوایی همبستگی معکوس و معناداری

یافت شد ) 4041 P< (بین شاخص شدت بدآوایی با سابقهی تدریس وساعات تدریس در هفته همبستگی معناداری

وجود نداشت) 4041 P> (اساتید دانشگاه در تمام فاکتورهای شاخص خستگی صوتی میانگین بیشتری نسبت به افراد

عادی کسب کردند

نتیجه گیری:با توجه به خستگی صوتی بیشتر اساتید دانشگاه نسبت به افراد عادی و کسب نمرات پایین شاخص

شدت بدآوایی،پیشنهاد میشود به شکایات صوتی اساتید دانشگاه توجه داشت،که جهت ارزیابی جامع میتوان از

ارزیابی های متخصص محور در کنار پرسشنامههای خودگزارشی استفاده کرد تا به دیدگاه کاملتری از مشکلات

صوتی در این گروه افراد دست یافت

کلید واژه ها:شاخص شدت بدآوایی،شاخص خستگی صوتی،اساتید دانشگاه

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

ادامه مطلب  ویتامین ای|تخصصی ترین گفتار درمانی در مطهری کرج 09121623463

Related posts