باکتری شناسی عمومی( اصول نظریه کخ ) |بهنرین گفتار درمانی گفتارتوان گستر 09121623463

باکتری شناسی عمومی( اصول نظریه کخ ) |بهنرین گفتار درمانی گفتارتوان گستر 09121623463

اصل اول : عامل یاAnimal cule  مخصوص هر بیماری در هر مورد از آن بیماری حضور داشته باشد . برای مثال علت یا عاملBacillus Anthrasis  است و معلول بیماری شاربن یا سیاه زخم یا anthrax  یا  charbon  است . در صورتی می توانیم باسیلوس آنتراسیس را عامل بیماری شاربن بدانیم که در هر مورد بیماری شاربن عامل باسیلوس آنتراسیس باشد .

اصل دوم : باید بتوانیم عامل را به صورت خالص جدا کنیم . به عنوان مثال باید بتوانیم از گوسفند شاربنی عامل با سیلوس آنتراسیس را جدا کنیم .

اصل سوم: بتوانیم با تزریق و تلقیح عامل جدا کرده در موجود مشابه حساس دیگر ایجاد بیماری کنیم .

اصل چهارم : بتوانیم مجدداً از موجود مشابه حساس که در آن بیماری را ایجاد کرده ایم ، عامل را به طور خالص جدا کنیم ، موارد بالا اصول بیماریزایی تجربی است . در مورد بیماری های انسان ، عامل را به مدل مشابه تزریق می کنیم .

بعد ها به اصول بالا موارد دیگری اضافه شد و نظریه به نام اوانس ارائه شد  که عوامل مختلف دیگری  دربیماری را بودن عامل بیماری مؤثر می دانست .

عواملی که در میزبان باعث اثرگذاری در بیماری زایی می شود :

  • میزبان نباید نسبت به بیماری واکسینه شده باشد .
  • تغذیه هر موجود باید یکسان باشد .
  • حالات فیزیولوژیک میزبان

عوامل محیطی :فشار های عصبی و استرس، شرایط جوی ، آلودگی های محیطی و …

 

ادامه مطلب  آدرس وشماره تلفن بهترین های گفتار درمانی درخراسان شمالی  /اختلالاتگفتاری فرزندانتان را در سنین پایین جدی بگیرید!

Related posts