بررسي اثربخشي درمان كامپیوتري بر مهارت نامیدن بیمار مبتلا به زبان پريشي ناروان|گفتارتوان گسترکرج

بررسي اثربخشي درمان كامپیوتري بر مهارت نامیدن بیمار مبتلا به زبان پريشي ناروان|گفتارتوان گسترکرج

 

بررسي اثربخشي درمان كامپیوتري بر مهارت نامیدن بیمار مبتلا به زبان پريشي ناروان: يك مطالعه مورد – منفرد

سرکار خانم محبوبه شرفه )نویسنده مسئول(

مقدمه

آنومیا یا اختلال نامیدن، علامت اصلی زبانپریشی محسوب میشود  اگرچه درمان های مختلفی در زمینه نقص

نامیدن وجود دارد، اما با توجه به ظهورتکنولوژی، یکی از شیوه های گسترش یافته امروزی، استفاده از کامپیوترها

در درمان می باشد  هرچند اثربخشی درمان های کامپیوتری در زبان های مختلف بررسی شده است، اما به علت

عدم بررسی این درمان ها در زبان فارسی، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان کامپیوتری توانا بر مهارت

نامیدن بیمار مبتلا به زبان پریشی ناروان صورت گرفت

مواد و روش ها

این پژوهش به صورت طرح مورد – منفرد بود که در آن یک بیمار مبتلا به زبان پریشی ناروان با نقص نامیدن،

جهت دریافت درمان کامپیوتری انتخاب گردید  همچنین، جهت بررسی اثر تعمیم، مجموعه ای از کلمات غیر

آموزشی در نظر گرفته شد  داده ها با استفاده از روش تحلیل دیداری و اندازه اثر درصد داد ههای غیر همپوشان

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (PND یا Percentage of non-overlapping data)

یافته ها

درمان کامپیوتری منجر به بهبودی توانایی نامیدن در مواجهه در بیمار گردید) PND =344 ( همچنین، بهبودی در

حفظ و تعمیم آیتم های غیر آموزشی در نتیجه این درمان حاصل شد) PND = ) 344

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر از تأثیر درمان کامپیوتری توانا بر بهبود مهارت نامیدن بیمار مبتلا به زبان پریشی ناروان به

عنوان یک درمان مؤثر، فشرده، کم هزینه و مورد پذیرش فرد در زبان فارسی حمایت می کند

کلید واژه ها : زبان پریشی، آنومی، درمان مبتنی بر کامپیوتر

راه های ارتباطی مغزی دخیل درگفتار و زبان

 

ادامه مطلب  بهترین گفتار درمانی در منطقه 4 شهرداری کرج

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

a

Related posts